• Kina slott Fotograf: Åke Eson Lindman

  Kina slott

 • Interiör Kina slott Fotograf: Max Plunger

  Interiör Kina slott

 • Kina slott Fotograf: SFV

  Kina slott

 • Interiör Kina slott Fotograf: Max Plunger

  Interiör Kina slott

Kina slott, Drottningholm

Kina slott ligger i Drottningholmsparken i Ekerö kommun i Stockholms län. Byggnaden har föregåtts av ett mindre kinesiskt lustslott i trä som uppfördes 1753. Detta träslott i Kina-inspirerad stil var en födelsedagsgåva från konung Adolf Fredrik till drottning Lovisa Ulrika. Genom Ostindiska kompaniets handelsförbindelser under 1700-talet kom intresset för kinesisk och japansk konst och kultur att växa oerhört och blev högsta mode i Europa.

Ett nytt slott

En ny huvudbyggnad som ersatte det gamla träslottet började byggas 1763 efter ritningar av slottsarkitekt Carl Fredrik Adelcrantz. Två paviljonger byggdes samtidigt med slottet och två andra; Kungens paviljong och Confidencen stod redan klara och kunde användas under byggnadstiden. Det nya lustslottet uppfördes i tegel och fick ett böljande grönt tak samt försågs med exotiska dekorationer.

Byggnaden är ett litet rokokoslott och själva byggnadskroppen har inga likheter med kinesiska byggnader. Det är i fasadernas lackröda väggar och skulpturala utsmyckningar som man ser den goda kunskapen om kinesisk byggnadskonst. På så vis förenas här både det europeiska och det exotiskt kinesiska. Hovintendent Jean Eric Rehn ledde arbetet med inredningen. Det nya Kina slott stod klart 1769.

Omfattande renoveringar av Kina slott

1777 måste Lovisa Ulrika sälja Drottningholm till svenska staten på grund av sina stora skulder. I samband med denna inlösen upprättas en inventariehandling över Kina slott som finns bevarad än idag. Denna utgick man från då Kina slott 1959-67 genomgick en stor restaurering. Den fasta inredningen återfick då sina ursprungliga färger; möbler, konstföremål och textilier konserverades och återfördes så långt möjligt till sina ursprungliga platser.

Den senaste renoveringen avslutades 1996 och innebar en omfattande upprustning av exteriören samt nyinstallation av el och brandskydd. Efter en lång process med förundersökningar och arkivforskning har alla fönster, plåttaket med dekorationer liksom puts och stuck renoverats. Arbetet har huvudsakligen dokumenterats med foto och uppmätningar så framtidens byggnadsantikvarier kommer att ha ett gott underlag för det fortsatta underhållet.

Slottet är statligt byggnadsminne.

Idag är Kina slott museum. Slottet är öppet för allmänheten under vår- och sommarmånaderna.

Del av världsarvet

Drottningholms slott med omgivande miljö är sedan 1991 upptaget på Unesco World Heritage List, vilket innebär att det även internationellt är klassat som mycket värdefullt från kulturhistorisk synpunkt. Det utgör en del av världsarvet. Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv tillkom 1972.