• Fotograf: Alexandru Babos

Gripsholms slott och slottsområde

Gripsholms slott vid Mariefred i Södermanland tillhör de kungliga slotten. Sitt namn har det fått efter Bo Jonsson Grip som anlade en borg här omkring 1380.

Ett av Sveriges Vasaslott

Gripsholms slott kom i Gustav Vasas ägo 1526 och 11 år senare, 1537, lät han påbörja bygget av det nuvarande slottet med Henrik von Cöllen som byggmästare. Av originalinredningen från denna tid återstår endast ett målat innertak.

Kungligheter förändrar

Under hertig Karl IX:s tid skedde omfattande om- och påbyggnadsarbeten i flera omgångar. Bland annat byggdes en ny kungsvåning med rikssal, Karl IX:s flygel i förborgen och Hertig Karls kammare som bevarats i original och nästan orörd till våra dagar.

Under den tid änkedrottning Hedvig Eleonora hade Gripsholms slott som förläning utfördes nya byggnadsarbeten, bland annat på 1690-talet då den så kallade Drottningflygeln uppfördes. 1708-09 byggdes takvåningarna om och slottslängorna fick ny taktäckning. Efter 1715 användes slottet för en tid inte längre som kunglig bostad. Några utrymmen kom denna period att tjäna som länsfängelse.

Gripsholms slottsteater

Under Gustav III:s tid inleddes dock en ny storhetsperiod för Gripsholms slott. Nu byggdes och inreddes bland annat kavaljersbyggnaden för hovbetjäningen liksom Gripsholms slottsteater. Det var drottning Sofia Magdalena som 1773 lät inreda en enkel teater i slottet. 1781 fick arkitekten Erik Palmstedt i uppdrag att förvandla denna till en fungerande hovteater. Året därpå stod den nya teatern klar med ny scen och med ett teatermaskineri som möjliggjorde kulissbyten. Den amfiteatraliska utformningen tillkom 1785.

Modellkammaren tillgänglig för alla

Modellkammaren ligger i Hauptmanflygelns källarvåning. Slottets övriga visningsvåningarModellkammare saknar hiss och ramper. Modellkammaren och slottsbutiken är de enda rum som är tillgänglighetsanpassade. Du kommer in från grusgången runt slottet och inträdet är gratis. Det centrala i modellkammaren är fem trä-modeller som visar hur slottet har byggts ut och förändrats under åren. Från 1537 när Gustav Vasa började bygga slottet till 1790 när Gustav III lät inreda den exklusiva slottsteatern i ett av de runda renässanstornen. På hyllor och väggar visas föremål, ritningar och foton från de olika restaureringarna 1890 och 1960 och fynd från dykningar i början på 1990-talet i vattnet utanför Slottsholmen. Texter finns på svenska och engelska.

Gripsholmsföreningen

År 1889 bildades Gripsholmsföreningen som i etapper 1891-99 lät genomföra omfattande förändringar av slottet efter arkitekten Fredrik Lilljekvists ritningar. Syftet var att återskapa slottets renässanskaraktär. Ombyggnaden kritiserades starkt av bland andra Verner von Heidenstam. Numera ska föreningen främja Gripsholms slott med dess samlingar samt sprida intresset för slottet.Slottet är idag museum och inrymmer bland annat Svenska statens porträttsamling med cirka 1400 porträtt av kända svenskar. Gripsholms slott disponeras av H.M. Konungen.

Hjorthage vid Gripsholms slott

I slottsområdets hjorthage betar ca 100 ättlingar till de kungliga dovhjortarna från Kungliga Djurgården i Stockholm. Området har sedan 1600-talet varit betesmark till Gripsholms Kungsgård och på 1860-talet anlades här även en promenadpark. I dag är Hjorthagen både statligt byggnadsminne och naturreservat. Här finns unika värden i områdets skogs-och hagmarker med gamla ekar, lindar, tallar och granar samt öppna ängsmarker. Sällsynt flora och fauna, med läderbagge och fladdermöss, trivs här liksom även ovanliga lavar och svampar.

Slottsområdet och kungsladugården

Slottsanläggningen som helhet omfattar ett stort antal byggnader uppförda under i första hand 1700- och 1800-talet. Byggnaderna hade alla en funktion i den stora slottsapparaten och en för funktionen anpassad gestaltning. Flera byggnader är idag uthyrda med funktioner skilda från de ursprungliga, men visuellt utgör de även idag en viktig del av området som helhet. Kungsladugården samt två intilliggande byggnader totalförstördes i en brand natten till söndagen den 16 mars 2014.

Markområdet som en gång tillhörde Gripsholms kungsladugård var vidsträckt. Idag omfattar det ett slottsnära område med arrendatorsboställe och ekonomibyggnader, samt en värdefull rest av slottets tidigare odlingsmarker, Munkhagen, obebyggt och ännu i jordbruksdrift.

Lokalens placering på en karta

Stor karta

Adress

Adress:

Gripsholms slott

647 31 Mariefred
59.2560, 17.2194 16

Fakta

Byggår:
1537 (byggstart)
Arkitekt:
Henrik von Cöllen
Hyresgäst: