Skogar och marker

SFV förvaltar 6,4 miljoner hektar mark vilket är en sjundedel av Sveriges yta. Det är skogar och marker som är belägna i anslutning till dels kulturhistoriskt värdefulla jordbruksegendomar i södra Sverige, dels renbetesfjällen i Härjedalen och Jämtland samt i rennäringens åretruntmarker väster om odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län. Vårt uppdrag är att ta tillvara skogens resurser klokt och förnuftigt.

Större delen är kalfjäll och annan icke produktiv mark.

Statens fastighetsverks skogbruk

Förvaltad skogsareal 750 000 hektar produktiv skogsmark
Varav Areal (ha)*
Skog formellt skyddad som naturreservat 450 000
Frivilligt skyddad skog
40 000
Brukad skogsmark
260 000
Brukad skogsmark ovanför naturvårdslinje 42 000

Jordbruksegendomar och kronholmar

På sidan sök fastighet kan du söka bland våra kungsgårdar och fyrplatser.