Information efter flygplansolyckan i Kebnekaise 2012

Den 15 mars 2012 havererade ett norskt militärt flygplan på Kebnekaise. I denna tragiska olycka miste fem personer livet. Olyckan medförde att flygplansdelar och flygbränsle spreds ut i området. Statens fastighetsverk är margägare och har regeringens uppdrag att samordna städ- och miljöinsatser tillsammans med andra aktörer.

2017 - slutrapport till regeringen

Statens fastighetsverk (SFV) har slutrapporterat sitt uppdrag till regeringen. SFV har ansvarat för bärgning av vrakdelar, miljöundersökningar och informationsinsatser. Arbetet har utförts i samarbete med Försvarsmakten, Stockholms Universitet, Kiruna kommun och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har uppdaterat sin webbsida med information som bygger på SFV:s slutrapport.

http://www.lansstyrelsen.se/Norrbotten/Sv/miljo-och-klimat/sa-mar-miljon/kebnekaise---besoksinformation/Pages/default.aspx

Städinsatserna pågick mellan 2012 och 2015. Av de cirka 40 ton som ett Herculesplan väger finns uppskattningsvis tre ton vrakdelar kvar på berget. Det är förmodligen mest pulvriserade delar eller smådelar som finns kvar. Det mesta bedöms vara infruset i isen och omöjligt att bärga. Provtagning av glaciärernas utloppsbäckar och undersökning av föroreningar i glaciärerna har genomförts av Stockholms universitet/Tarfala forskningsstation. I ett fåtal prover från 2012 och 2013 fanns rester av bränsle- och oljeföroreningar i utlopps-bäckarna. Halterna var så pass låga att det inte var någon fara för människors hälsa eller för växt- och djurliv. Risken för spridning av föroreningar från olycksplatsen framöver bedöms som låg. Under 2015 och 2016 var avsmältningen från glaciärerna så liten att planerade vattenprovtagningar ställdes in de åren. Ingen provtagning planeras för 2017. Länsstyrelsens undersökningar i glaciärernas utloppsbäckar har inte visat några effekter på vattenlevande växter och djur. Kiselalger och bottenlevande djur ( till exempel insektslarver) undersöktes årligen mellan 2012-2014.

2016 - insatserna minskades

Ju längre tiden går efter olyckan sjunker behovet av städ- provtagnings och informationsinsatser. För 2016 har Länsstyrelsen tillsammans med Statens fastighetsverk beslutat att i samarbete med Stockholms universitet genomföra liknande miljöövervakande insatser som inför 2015. Det innebär tätare provtagning i vattendragen under en kortare period i slutet av sommaren. Det gör vi för att ta reda på om de föroreningar som finns kvar i glaciärerna kan spridas till nedströms liggande vatten. Vi kommer också att ta is- och snöprover från Rabots glaciär. Städinsatser kommer att genomföras vid behov.

2015 års arbete i Kebnekaiseområdet avslutat

Eftersom sommaren var ovanligt kall med liten snösmältning togs beslut att inte genomföra en planerad kampanjprovtagning i vattendragen. Inte heller biologisk provatagning kommer att genomföras. Däremot har is- och snöprover tagits uppe på kammen och på glaciären. Försvarsmakten har också gjort en städinsats i området.

2014 års arbete i Kebnekaiseområdet avslutat

2014 års insatser vid Kebnekaiseområdet är nu avslutade. Arbetet med städ- och miljöinsatser innebär att ta hand om delar från flygplanet, utföra miljöövervakning samt ta vattenprover i de bäckar som avvattnar de glaciärer som förorenats av flygbränsle. Fram till hösten 2013 hade cirka 33 ton vrakdelar av totalt 40 ton samlats in.

Miljöövervakning av glaciärer och vattendrag

Eftersom relativt lite av föroreningarna från flygbränslet under 2012 och 2013 bedöms ha kommit ut i bäckarna antas att föroreningar finns kvar i glaciärerna. När avsmältningen sätter igång sker regelbunden provtagning i de vattendrag som ligger nedströms de drabbade glaciärerna: Rabots jokk och Kittelbäcken som avvattnar Rabots respektive Björlings glaciär samt vid misstanke om föroreningar tas även vattenprover i den jokk som avvattnar Storglaciären.

Under 2014-års provtagning har inga spår av flygbränslen eller motoroljor påvisats. 2014 års vattenprovtagning startade vecka 28 och avslutades vecka 38. Information om analysresultaten lämnas till STF och turistföretag i området samt på myndigheternas webbplatser. Eftersom sommaren 2015 var ovanligt kall med liten snösmältning togs beslut att inte genomföra en planerad kampanjprovtagning i vattendragen. Inte heller biologisk provatagning kommer att genomföras. Däremot har is- och snöprover tagits uppe på kammen och på glaciären.
På Länsstyrelsen Norrbottens webbplats finns samlad information om vattenprovtagningen vid Kebnekaise

Provtagning av bottenfauna och kiselalger

Provtagningen gjordes i september 2014 och resultaten presenteras i mars 2015. Här samlas bottenfauna och kiselalger in från de tre berörda vattendragen för att undersöka undersöks om de har påverkats av eventuella föroreningar från olyckan, vilket i sin tur kan säga något om hur stor miljöpåverkan olyckan haft.

Redovisning av 2013-års provtagning av bottenfauna, kiselalger och vattenkemi i Kebnekaiseområdet (PDF-dokument)

Myndigheter i samverkan

Statens fastighetsverk (SFV) är markägare för området. SFV fick 2012 regeringens uppdrag att samordna städ- och miljöinsatser- ett arbete som handlar om att ta hand om delar från flygplanet, utföra miljöövervakning samt ta vattenprover i de bäckar som avvattnar de glaciärer som förorenats av flygbränsle.

SFV, Försvarsmakten, Kiruna kommun, Stockholms universitet/Tarfala forskningsstation och Länsstyrelsen i Norrbotten arbetar med detta uppdrag. Arbetet inleddes 2012 och fortsätter under 2014, enligt en särskild handlingsplan.

För mer information kontakta

Per Sandberg, samordnare vid Statens fastighetsverk, 010-478 78 17,