Skoklosters slottstak renoverat med 350 år gamla metoder

På Carl Gustav Wrangels vackra och påkostade barockslott har svenska staten en uppgift att vårda det gamla slottet med dess rika innehåll. För några år sedan höll taket på detta -världens bäst bevarade barockslott- på att kollapsa. Hantverkarna från 1600-talet hade misstolkat ritningarna. Takfallen var felaktigt monterade och måste byggas om för att taket inte skulle störta in. Yack vare den avancerade takrenoveringen som gjordes 2014 till 2016 kommer taket kunna stå sig i ytterligare 350 år.

Den bevarande utmaningen - den utmanande bevaringen

Läkten och spiken som är från 1600-talet och som har lappats och lagats sedan 1800-talet är i stort behov av att bytas ut och restaureras. Därför genomfördes år 2009-2010 en första etapp med att lägga om en del av taket. Resultatet av timmerarbetet blev då mycket lyckat.Takpannor från 1600-talet återanvänds till stor del.

Under renoveringen 201-2016 fortsatte takkonstruktionen att restaureras, läkten byttes ut och tegeltaket lades om. Åtgärderna genomfördes i nära samråd med antikvarisk myndighet och med godkända material enligt traditionella metoder.

Vid restaureringen plockades 82 000 tegelpannor varsamt ned för hand och sanerades från asbest. Endast en pall av pannorna har fått kastas, så nästan allt tegel har helt återanvänts och är original fårn 1600-talet. De få pannor som har fått slängas har ersatts med liknande begagnat tegel som SFV köpt på sig under åren.

Under takrestaureringen har entreprenörerna sanerat teglet på 54 ton bruk. Detta kan jämföras med de 17 ton bruk som ströks tillbaks på pannorna. Återläggningen av teglet försågs med understrykningar av nöthårsförstärkt bruk. Taket hade alltså före renoveringen haft en överlast på ca 37 ton bruk! Inte konstigt att träkonstruktionen blivit deformerad och pannor gled isär.

  • 14 meter lång (12 * 10 tum) mäter de största bjälkarna i taket som binder ihop de mötande takfallen vid innerhörnen.
  • Taket består av 1 mil tegel läkt, 47 bockar, 200 takstolar bestående av 2100 bjälkar och sparrar som tillsammans är 17 km lång.
  • Taket innehåller 55 000 smidda spikar.

I mars 2014 stod byggnadsställningarna på plats och den första av 3 etapper startade. Etapp ett och två var mest akuta för att förhindra läckage och risk för ras. Efter ca 10 år kommer man se över de fyra tornen.

När renoveringen stod klar hösten 2016, kommer taket att stå sig i ytterligare 350 år. Dock kräver taket tillsyn och ett "ständigt närvarande lågmält underhåll" som är kännetecknet för Skoklosters slott. I renoveringen har SFV förbättrat möjligheterna till framtida underhåll genom att man gjort några diskreta tillägg som landgångar med räcken och vajerfästen. Detta för att man ska kunna komma åt taket från insidan ända upp till nock, detta även i ofullbordade salen som man aldrig kommit åt samma sätt tidigare.

Se reortaget om takrenoveringen från Vetenskapens värld

1600-talets takkonstruktion

Takarbetena pågick mellan 1645-1668. Takstolarna kommer mestadels från Skohalvöns ägor vilka skattebönderna högg och levererade med häst och släde om vintern. Det köptes dessutom sågade bjälkar, brädor och plank från vattenhjulsdrivna sågverk i Hälsingland och Finland. Dessa fraktades till Skokloster med båt när det var isfritt på Mälaren och Östersjön.

De flesta tegelpannorna är original från 1650-talet då Wrangel köpte dem från Amsterdam till en kostnad av 34 gulden per tusen pannor. Därifrån fraktades i två omgångar 80 000 tegelpannor. Det var svart, glaserat taktegel som ansågs vara det finaste på sin tid och glaseringen på teglet är än i dag i ett helt otroligt välbevarat skick. De ligger fortfarande på slottets tak men kompletterades vid renoveringen 1968–1978 med handgjorda pannor från Polen.

På 1650-talet levererades också 200 kopparplåtar och 3 500 kopparspik som beslag för tornhuvarna från Stockholm. Kopparleveransen var en del av drottning Kristinas betalning till Wrangel för utförda tjänster.

Sveriges största privatpalats

Ett av Europas främsta barockslott – Skoklosters slott finns idag tack vare att greven och fältherren Carl Gustaf Wrangel bestämde sig för att bygga ett palats. Arbetena pågick under ca trettio år men slottet blev aldrig helt färdigställt. Skoklosters slott är ett praktexemplar på stormaktstidens byggnadskonst och det största privatpalats som någonsin byggts i Sverige.