Innovationsprocess

En innovationsprocess med användaren i fokus. Från idé till värdig entré.

Under arbetet med Värdig Entré har vi samlat på oss många erfarenheter som vi gärna delar med oss av. Vår innovationsprocess kan användas för många olika slags projekt inom byggnadsindustri och fastighetsförvaltning har ett gemensamt: användaren i fokus.

Film som beskriver stegen i innovationsprocessen.

1. Identifiera utmaningen

Hur ser behovet ut? Det är viktigt att alla i projektet har en gemensam bild. Det skapar en värdegrund, vilket är en förutsättning för ett lyckat genomförande. Se till att projektorganisationen består av engagerade personer som kan delta under hela projekttiden. Det är viktigt att det finns projektmedlemmar med erfarenhet av upphandling. Det är klokt att dela upp upphandling av innovation itvå delar: en inledande upphandling av konsulter, till exempel arkitekter och industridesigner, samt en andra upphandling av tillverkare som kan skapa prototyper och ta det vidare till produkter och byggare som kan genomföra byggåtgärder.

2. Uppphandling del 1: Säkra design­ och gestaltningskompetens

Vilka kompetenser behövs i projektet? En framgångsfaktor är att forma ett kompetent och engagerat team med erfarenhet från olika områden. I det kreativa arbetet är det viktigt att knyta till sig nyckelkompetenser med erfarenhet av produktutveckling, prototypframtagning och byggnation. Upphandlingsunderlaget ska innehålla en presentation av projektets värdegrund, mål, arbetssätt, beskrivning av pilot miljöerna samt reglering av rättighetsfrågor.

3. Verifiering/kvalitetssäkring

Stämmer den ursprungliga utmaningen, eller behöver något omformuleras? Är projektet bemannat med rätt kompetens? Låt behovet och värdegrunden stå i centrum i alla steg av innovationsprocessen.Testa olika idéer fortlöpande – om arbetssättet inte känns rätt – tveka inte att ta ett steg tillbaka och byt riktning. Genom att inkludera användarna i arbetsprocessen, samt lyssna på en potentiell kund eller finansiär, blir det enklare att verifiera de lösningar som arbetas fram.

4. Specificera utmaningen

Nu är det dags att utveckla förslag till innovativa lösningar som ska ligga till grund för prototyper och produkter. Koppla gärna innovationsprocessen till flera parallella pilotprojekt. Varje projekt utvecklar en lösning som är kopplad till en specifik miljö. Att jobba med flera projekt parallellt har flera fördelar: dels kan projekten lära av varandra, dels blir det i sig en riskspridning. Skulle ett projekt misslyckas, finns det fler projekt att arbeta vidare med.

5. Upphandling del 2: Säkra genomförandeprocessen

Finns inte den efterfrågade funktionen på marknaden? Då måste man göra en innovationsupphandling av tillverkningsföretag och byggare, vilket kan vara en kritisk faktor. En av utmaningarna är att göra anbudsunderlaget enkelt och tydligt för företagen att svara
på. Förutom de formella kraven och beskrivning av projekten, ska underlaget innehålla hänvisning till normer, rättigheter och marknadsmöjligheter.

6. Genomförande av utmaningen

Nu är det dags att testa prototyper och lösningar i den verkliga miljön. I det här steget formas en arbetsprocess som bygger på en nära samverkan mellan tillverkningsföretagens konstruktörer, byggföretag, arkitekter och industridesigner. Här involveras också förvaltare och hyresgäster för att lösa de problem som kan uppstå när teori ska bli praktik. På så sätt kan tillverkningsföretagen bli en del av en miljö för innovation och produktutveckling som få företag har resurser för att skapa på egen hand.

7. Sprid kunskap om innovationerna

När projektet är avslutat kvarstår en viktig punkt: att sprida resultat, utfall och effekter. Projektet Värdig Entré har utvecklat ett synsätt där huvudentrén är den värdiga entrén
– ett synsätt som börjar få genomslag i samhället. Projektet har lett till utveckling och spridning av produkter och bygganknutna lösningar som på olika sätt realiserar en värdig entré för alla människor.